• Imprimeix

Fons d'empreses

L’any 2008, amb l’impuls del Govern de Catalunya, neix un acord per fomentar la preservació dels arxius històrics de les empreses catalanes. La iniciativa compta amb el suport actiu de l’empresariat català, així com d’experts i acadèmics en la matèria.

  • Sensibilitzar l’empresariat de la importància de preservar els seus arxius històrics.
  • Donar suport a les empreses que optin per conservar els arxius històrics.
  • Oferir a les empreses els arxius públics per dipositar-hi la documentació històrica.
  • Elaborar un cens-guia de fons empresarials històrics.
  • Estudi i investigació dels fons.
arxius d'empresa

Són aquells arxius que contenen els documents produïts per les organitzacions mercantils privades en l'exercici de les activitats econòmiques que els són pròpies. Tipològicament poden ser documents escrits, documents d’imatge fixa i mòbil, gràfics o bé sonors. A més dels arxius produïts per les mateixes empreses, resulten també fonamentals per al coneixement de la història econòmica del nostre país, els documents de propietaris, empresaris i professionals individuals.

Imatge: Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

La dimensió històrica d’una organització és un bé patrimonial al qual l’empresa no pot renunciar i que, ben gestionat, pot esdevenir un actiu de valor considerable.

Resulta imprescindible mantenir els arxius com a una unitat i evitar la dispersió entre les diferents oficines i dependències: l’arxiu depèn directament de la Direcció de l’empresa.

L’arxiu històric de l’empresa, format per la documentació d’antiguitat superior als trenta anys, cal que es trobi vinculat a un sistema de gestió documental que ordeni i reguli la producció dels documents, els circuits d’aquests a l’interior de l’empresa, l’avaluació i tria i la seva transferència a l’arxiu històric.

L’arxiu cal que disposi de:

- Un estatge en condicions adequades.
- Unes condicions ambientals ajustades que evitin els agents que degraden els documents.
- Disposar d’un inventari que faciliti la cerca dels documents.

El manteniment d’un arxiu en condicions, requereix la dedicació de personal tècnicament qualificat.

Imatge: Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)

L’ingrés d’un arxiu empresarial en un centre d’arxiu públic comporta importants avantatges, en especial, per a la conservació de la memòria corporativa:

- Assegura la conservació física dels documents en les millors condicions ambientals.
- Els protegeix amb sistemes de seguretat precisos que els preserven d’una agressió externa.
- Els dota dels sistemes d’ordenació i descripció adequats que permeten l’accés més ràpid a la informació que contenen els seus documents. Els centres d’arxiu catalans treballen d’acord amb les Normes ISO i ISAD(G), és a dir, amb estàndards internacionals de descripció.
- Delega les obligacions legals que tenen els titulars pel que fa a facilitar l’accés i la consulta dels fons documentals als investigadors.
- Possibilita un millor coneixement de la pròpia història de l’organització.
- La revalorització d’un arxiu ordenat com a important actiu material i immaterial per a la pròpia empresa.

Imatge: Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)