• Imprimeix

Procediments judicials militars

Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Catalunya

El tractament sobre 99.654 procediments judicials militars va comportar una col·laboració entre el Tribunal Militar Territorial Tercer de Catalunya, el Memorial Democràtic i l'Arxiu Nacional de Catalunya per facilitar l'accés a un dels testimonis documentals més importants per entendre l’abast de la repressió franquista a Catalunya

Des dels seus inicis l’Arxiu Nacional de Catalunya treballa per preservar, entre d’altres, els testimonis documentals de la repressió, facilitar l’accés a les fonts i difondre’n el seu contingut. Amb aquest objectiu, entre els anys 2003 i 2013, ha col·laborat amb el Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona i el Memorial Democràtic en el tractament arxivístic de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (sumaríssims).

El Tribunal Militar hi ha participat com a titular de la documentació, el Memorial Democràtic com a organisme encarregat de proporcionar els recursos humans i econòmics, i l’Arxiu Nacional de Catalunya com a responsable de coordinar el tractament i aportar-hi la direcció tècnica.

Antecedents

El 26 de gener de 2000 el Ministeri de Defensa i la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Presidència, van signar un conveni marc per a la realització d’activitats culturals, formatives i socials entre el personal destinat en unitats, centres i organismes militars ubicats en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Aquest conveni preveia la creació d’una Comissió Mixta de Seguiment.

En virtut dels acords presos per la Comissió abans esmentada, l’11 d’abril de 2002, i a proposta de la Ponència sobre patrimoni històric i artístic militar relacionat amb Catalunya, depenent de dita Comissió, es considera necessari tractar arxivísticament el fons documental que es conserva a la seu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona i s’acorda que el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya aporti els recursos i el personal necessari i que l’Arxiu Nacional de Catalunya dirigeixi i coordini el tractament.

Entre finals de 2002 i abril de 2003, l'ANC van fer un primer estudi per tal de delimitar i comprovar l’estat de conservació de la documentació sobre la que s’havia d’actuar i va planificar i programar les fases que seguiria el tractament.

Abast i contingut de la documentació a tractar

La sèrie per tractar és la formada per la documentació generada per l’Auditoria de Guerra de la IV Regió Militar, consistent en 99.654 procediments judicials militars numerats de l’1 al 111.262, en suport paper i amb un abast cronològic que va de l’any 1939 al 1980 (inclou, excepcionalment, documentació anterior i posterior).

Es tracta de la documentació que, a partir de principis de l’any 1939, van generar els consells de guerra que es van fer arreu de Catalunya i que, junt amb altres expedients i procediments judicials militars, s’han conservat a la seu del Govern Militar de Barcelona.

 

 

Sumaríssim ordinari núm. 28.977 seguit contra Gabriel Casas Galobardes

Sumaríssim ordinari núm. 28.977 seguit contra Gabriel Casas Galobardes

Objectius 

 • Adequar físicament la documentació,
 • Elaborar una base de dades de les persones processades, i
 • Dur a terme i fer més àgil la gestió de les consultes dels procediments.

Feina realitzada durant el tractament

 • 99.654 procediments encapsats i encamisats.
 • 6.445 unitats d’instal·lació etiquetades amb indicació del seu número corresponent i els números de localització
  extrems dels procediments que contenen.
 • 27 procediments restaurats.
 • 65 procediments digitalitzats que afecten 2.860 persones processades i que corresponen a un total de 61.252
  imatges.
 • 12.052 procediments servits per ser consultats.
 • 154.313 registres informàtics donats d’alta a la base de dades.
 • 81.966 registres de la base de dades referents a repressió revisats i completats.
 • En els 72.347 registres restants que conformen l’instrument de descripció final hi consten, com a mínim, el nom del processat, el número de localització a l’arxiu i la unitat d’instal·lació on s’ubica el procediment.

Resultats

 • El Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona disposa d’un fons instal·lat i descrit de manera adequada, cosa que en millora la conservació i hi facilita l’accés a qualsevol persona interessada.
 • Permet disposar d’un coneixement molt més precís del nombre de causes i dels encausats per la justícia militar franquista a Catalunya i d’un catàleg de persones a qui es va acusar d’haver comès delictes polítics contra la dictadura entre el 1938 i el 1978.  
Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona

Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona


El tractament arxivístic realitzat possibilita l'aplicació de la Llei 11/2017, de 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya el 29 de juny de 2017.

La catalogació dels documents permet:

 • Generar la llista de víctimes, i
 • Poder emetre –per part del Departament de Justícia de la Generalitat–, certificats individualitzats que declaren la nul·litat de ple dret de les sentències i resolucions de les causes instruïdes per causes polítiques a Catalunya.

 

La llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme

 • En aplicació de la Llei 11/2017 l’Arxiu Nacional de Catalunya publica la llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme.
 • La llista s’actualitza cada mes amb les esmenes de noms i cognoms o altres dades de persones que ja apareixien a la llista, o amb la incorporació de noves. Tant les esmenes com les noves incorporacions es realitzen a partir de les sol·licituds que rep l’ANC per part dels ciutadans i després de realitzar les comprovacions necessàries.
 • La llista es publica en pdf i en format de dades obertes (xlsx i csv).

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (editorial). "La Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Defensa inicien un conveni de col·laboració per a la millora de la conservació i difusió dels fons documentals del Tribunal Militar Territorial Tercer", al Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, núm. 5 (juny 2003), p. 1.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (editorial). "Els instruments de descripció dels arxius: eines que ajuden a apropar-se al coneixement de la veritat", al Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, núm. 42 (octubre 2015), p. 1-2.

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (editorial). "Quan la funció arxiu fa possible la reparació jurídica i retornar la dignitat a les víctimes del franquisme", al Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, núm. 47 (juny 2017), p. 1-2.

BERNAL CERCÓS, Àngels. "L’ANC i la Llei 11/2017 de reparació jurídica de víctimes del franquisme", al Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, núm. 47 (juny 2017), p. 2-5.

BOFILL, M. Glòria i Joan PALOMAS. "El sumaríssim d’urgència 4.474 contra Agustí Duran i Sanpere", al Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, núm. 17 (juliol 2007), p. 2-5.

MÒDENES BORRAJO, Quim. "Infografia sobre la creació i el tractament de l’arxiu dels sumaríssims i mostra d’informació estadística que es pot extreure de la llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme", al Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, núm. 47 (juny 2017), p. 8-10.

TERRADELLAS PRAT, Enric. "Finalitzen els treballs d’instal·lació dels procediments judicials militars (Sumaríssims) del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona", al Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, núm. 27 (octubre 2010), p. 12-13.

TERRADELLAS PRAT, Enric. "Fons per a l’estudi de la repressió franquista: els sumaríssims i els expedients d’interns dels centres penitenciaris", al Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, núm. 42 (octubre 2015), p. 2-3.

TERRADELLAS PRAT, Enric. "Fons de l’ANC relacionats amb els sumaríssims", al Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, núm. 47 (juny 2017), p. 11-13.

TERRADELLAS PRAT, Enric. "El tractament de la sèrie documental procediments judicials militars (sumaríssims) 1939-1980 del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona", al Lligall. Revista catalana d'arxivística, núm. 40 (Barcelona : 2017), p. 132-158.

TORRAS i SERRA, Marc. "El tractament dels sumaríssims del Tribunal Militar Territorial Tercer", en Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, núm. 5 (juny 2003), p. 14.

TORRAS i SERRA, Marc. "Estat del tractament de l’arxiu de procediments judicials militars (sumaríssims) del Tribunal Militar Territorial Tercer", al Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, núm. 16 (maig 2007), p. 2-6.

TORRAS i SERRA, Marc. "El tractament dels procediments judicials militars (sumaríssims) del Tribunal Militar Territorial Tercer", al Lligall. Revista catalana d'arxivística, núm. 28 (Barcelona : 2008), p. 151-186.

TORRAS, Marc i Àlex MONTES. "La desaparició d’aliments i d’altres productes als transports militars de mercaderies durant la Postguerra", al Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, núm. 23 (juny 2009), p. 8-13.

Data d'actualització:  06.03.2018