• Imprimeix

Els documents confiscats a particulars arran de la Guerra Civil a Catalunya i retornats a l'ANC, ara en línia

Més de 848.000 imatges de documents en línia

14/02/2017 14:02
Dedicatoria de l'autor del llibre

Dedicatòria de l'autor del llibre titulat "Pomell de Dedicatòries", Pascual Martínez Sevilla, a Albert Carsí Lacasa. Maig de 1934. CAT ANC1-886-T11551/Fons Llei 21 del 2005 de Restitució a la Generalitat de Catalunya

Des de finals del 2016 estan disponibles a Arxius en Línia les imatges associades a la descripció dels documents requisats a Catalunya pels organismes re­pressius durant la Guerra Civil a particulars, partits polí­tics, sindicats i associacions diverses, i que en aplicació de la Llei 21/2005 de Restitució a la Generalitat de Cata­lunya i fruit dels acords de la Comissió Mixta Estat-Generalitat, han ingressat a l’Arxiu Nacional de Catalu­nya, procedents del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, en diferents restitucions produï­des des de l’any 2008 fins el 2014.

El Departament de Cultura, a través de l’Arxiu Na­cional de Catalunya ha dut a terme, des de l’any 2006, la identificació dels documents confiscats a particulars, completant-ne la descripció i procedint a la seva digitalització.

Si bé són diversos els fons dels privats identificats (associacions i entitats, persones físiques, partits i sindicats), excepcionalment i de manera provisional l’ANC els agrupa tots en el Fons 1-886 Llei 21 del 2005 de Restitució a la Generalitat de Catalunya. Al portal Arxius en Línia hi ha disponible la descripció de 19.164 unitats de catalogació del fons acabat d’esmentar. 

Les pautes i criteris sobre la digitalització dels documents han estat consensuats sempre entre els representants del Ministeri i els de la Generalitat i s’ha dut a terme el control de qualitat de les imatges resultants de la digitalització i esmenat les incidències que s’hagin pogut produir tant en el procés de foliació i/o reproducció dels documents com en el moment d’indexar els fitxers digitals resultants.

La Generalitat n’ha assumit els costos dels quatre projectes de digitalització que entre 2008 i 2013, han permès reproduir la documentació particular objecte de retorn.

Després d’anys de treball ara es dóna accés a 848.133 imatges que reprodueixen un total de 17.274 unitats documentals.

Val a dir que a banda del total de descripcions i imatges associades acabades de mostrar, a Arxius en Línia també hi ha disponible la descripció de 1.890 uni­tats de catalogació més d’aquest fons. Les 110.344 imatges que les reprodueixen no estan disponibles a In­ternet per raons d’accés.

Fons d'associacions i entitats, persones físiques, partits i sindicats.