• Imprimeix

En línia la documentació de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya durant la Segona República

Documentació generada per la institució d'època republicana

27/02/2017 06:02
Documents de la Comissió Jurídica Assessora

El 2016 s’ha finalitzat la digitalització de la docu­mentació de la Comissió Jurídica Assessora de la Ge­neralitat de Catalunya durant la Segona República i s’han associat les imatges resultants al catàleg en línia que descriu els documents ingressats a finals del 2013 pel Tribunal Superior de Justícia i l’actual Comissió Ju­rídica Assessora.

El fons documental de la Comissió Jurídica, format per 199 documents descrits, comprèn tot el període d’activitat de la institució, entre l’octubre de 1932 i l’agost de 1936. Conté la documentació administrativa de l’organisme i la generada per les funcions que li van ser pròpies, especialment la legislativa, a la qual va dedicar la major part de la seva activitat. Es poden con­sultar en línia els documents de constitució i organitza­ció interna, documentació de secretaria, relacions de membres de la Comissió i de les seves seccions, les di­etes dels seus membres, les actes de les sessions, cor­respondència, les ponències, informes i dictàmens jurí­dics en resposta a les consultes plantejades pel Govern i els expedients d’elaboració dels avantprojectes de llei. La Comissió va presentar setze avantprojectes de llei, tant en matèria de dret públic com de dret privat, dels quals nou es van convertir en lleis aprovades pel Parla­ment; algunes de fonamentals en el nou ordenament ju­rídic català. I va començar a preparar quatre avantprojectes més que no va arribar a presentar.

El conjunt ingressat a l’ANC també aplega un petit grup de documents produïts entre el juny de 1937 i el novembre de 1938 per la Comissió Tècnica Assesso­ra. Fou un òrgan consultiu de caràcter tècnic, creat per Ordre del conseller de Justícia de 24 de maig de 1937 amb la funció d’informar totes les qüestions que li fos­sin sotmeses per la Conselleria. Estava integrada per jutges i magistrats  designats lliurement pel conseller de Justícia i presidida pel president del Tribunal de Cassació de Catalunya.

Els documents d’ambdues Comissions i altres de relacionats sumen un total de 234, el catàleg dels quals està disponible en línia, així com les 2.626 imatges digitals que els reprodueixen, que es troben associades a les respectives descripcions.

Comprèn tot el període d'activitat de la institució, entre l'octubre de 1932 i l'agost de 1936