• Imprimeix

Registre administratiu

Registre administratriu

 

L'Arxiu Nacional de Catalunya ofereix el Servei de Registre Administratiu com a oficina de registre pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Els ciutadans poden presentar al Registre Administratiu de l'Arxiu Nacional de Catalunya els documents que hagin d'adreçar a qualsevol Administració pública (Generalitat de Catalunya, altres comunitats autònomes, Estat, ens locals, etc.) amb el mateix efecte que si els haguessin presentat al registre de l'òrgan administratiu a què s'adreça el document, dintre del termini que tinguin per fer-ho.

L'oficina de registre de l'Arxiu Nacional de Catalunya no compulsa còpies de documents originals quan no acompanyin sol·licituds, escrits o comunicats presentats per registrar pel ciutadà.

Horari

De dilluns a divendres: 

de 9 a 14 h

Tots els dies de l'any, a excepció dels festius.